Lưu ý về việc nộp bài tại trang thi Violympic

03:46 08/10/2018

Sau khi hoàn thành bài thi của mình, học sinh cần lưu ý:* Nhấn nút Nộp bài để điểm bài thi được ghi nhận trên hệ thống.

Sau khi nhấn nút Nộp bài, kết quả thi sẽ hiển thị đã qua vòng. Học sinh không thể làm lại vòng thi này.

* Trường hợp học sinh không nhấn nút Nộp bài, bài thi sẽ không được ghi nhận điểm. 

Học sinh muốn làm lại bài thi của mình, nhấn nút Thi lại.


Sau khi đã làm lại, học sinh muốn lưu lại kết quả đó thì cần nhấn nút Nộp bài, lúc này hệ thống mới ghi nhận đã qua vòng và hiển thị trên Mục kết quả.

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v23.0523.2 · Branch · Slug: