Thông báo dời ca thi dự phòng số 6 vòng Quốc Gia

03:54 23/04/2022

BTC xin thông báo!

Ca thi dự phòng số 06: lúc 16h00 – 16h45 sẽ được dời xuống 17h00 – 17h45 để BTC hỗ trợ và tạo điều kiện cho tất cả các đơn vị trường chưa liên hệ kịp với với hệ thống:

Toán Tiếng Việt: 2, 3, 4, 5, 9.

Toán Tiếng Anh: 4, 8

Vật Lý: 9, 12

Yêu cầu các học sinh khi vào thi lại cần bấm tổ hợp ctrl +f5 để tải lại trang và nhập mã.

Xin trân trọng cảm ơn!

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v23.0523.2 · Branch · Slug: