Thông báo mở tự do vòng số 10

05:00 11/04/2021

BTC Violympic trân trọng thông báo!

Hiện tại vòng thi cấp Quốc Gia dành để BTC đánh giá học sinh đã kết thúc thành công ca cuối cùng vào lúc 16h45 ngày 11/04/2021.

Bắt đầu từ 08h30 ngày 12/04/2021 BTC sẽ mở hệ thống vòng thi số 10, học sinh vào thi sẽ không cần mã. Các em học sinh chưa có điều kiện tham gia tại các điểm thi có thể vào luyện tập trên hệ thống.

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616