/>

Thông báo hoãn lịch thi Violympic Quận/Huyện lần 1

02:18 19/02/2021

Ban tổ chức Violympic Quốc Gia xin trân trọng thông báo!

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên BTC xin thông báo dời lịch thi Violympic vòng Quận/Huyện năm học 2020 – 2021 sang ngày thi mới từ 23/03/2021 đến 26/03/2021. Các vòng tiếp theo BTC sẽ cân nhắc và thông báo trong các bài tiếp theo.

Tất cả các ca thi đã được khởi tạo cho vòng thi Quận/Huyện tại các ngày cũ BTC sẽ reset để các cán bộ quản lý cấp Quận/Huyện tạo lại và dễ quản lý hơn.

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

Ban tổ chức Violympic Quốc Gia!

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2