Hiện nay, Violympic đã mở được ba vòng thi của năm học 2011 - 2012, tuy nhiên còn rất nhiều các em học sinh đã đăng kí tài khoản từ những năm học trước vẫn chưa vào thi và sửa đổi thông tin khối lớp.

Theo Thông báo Về việc quản lý thành viên (ngày 29/9/2011), sau ngày 10/10/2011, chức năng sửa đổi thông tin khối lớp của các tài khoản đăng kí từ những năm học trước khi vào thi của năm học mới sẽ bị khóa.

Tuy nhiên, hiện nay còn rất nhiều các em học sinh đã đăng kí tài khoản từ những năm học trước vẫn chưa vào sửa đổi thông tin và thi các vòng của năm học 2011 - 2012.

Do đó, để thuận lợi cho các em tiếp tục sử dụng tài khoản cũ vào thi các vòng thi của năm học 2011 - 2012 , Ban Tổ chức xin thông báo: Ngày 14/10/2011, tất cả các tài khoản đăng kí trước ngày 1/6/2011 sẽ được tự động chuyển lên khối lớp tiếp theo.
Ban tổ chức