Một số thí sinh gặp phải khó khăn do bị lỗi trong thống kê kết quả và trong quá trình thi không hiển thị hết nội dung đề thi.

1. Về lỗi thống kê không hiển thị hết kết quả thi:
Một số HS đã thi qua vòng 14 xong trên bảng thống kê chung của toàn trường chưa hiển thị hết kết quả của tất cả các vòng thi, khi đăng nhập để thi cấp Quận/ Huyện không thể tiếp tục thi vòng 15.
Với các em gặp trường hợp này cần gọi điện về BTC theo số 043.7958922, số máy lẻ 107; 108 hoặc 109, cung cấp số ID để Tiểu ban công nghệ hỗ trợ kịp thời.
2. Về lỗi không hiển thị hết nội dung đề thi:
Nguyên nhân là phần đề thi đó được viết bằng ngôn ngữ Latex, việc load đề chậm hơn các phần khác. Lỗi có thể xảy ra với HS thi bằng trình duyệt Internet Explorer; tốc độ đường truyền mạng chưa cao, máy tính cấu hình thấp... Trên cùng một máy tính có thể có thời điểm nhất định mắc lỗi này vì tại thời điểm đó đường truyền mạng không ổn định.
Gặp lỗi này, BTC cấp Quân/ Huyện khắc phục bằng cách :
- Kiểm tra lại trình duyệt (cần sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox).
- Kiểm tra lại máy tính và đường truyền mạng.
Nếu vẫn gặp tình trạng trên giám thị coi thi cho HS đổi sang máy tính khác hoặc lập biên bản và cho HS thi lại.
Các trường hợp cần hỗ trợ chi tiết, BTC cấp Quận/ Huyện gọi về số máy hỗ trợ của BTC cấp Toàn quốc.
BTC