Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Thông báo mở vòng thi số 11 môn Toán Tiếng Việt

11:35 06/02/2018

BTC trân trọng thông báo

Đúng 7h30 sáng ngày 06/02/2018, Ban tổ chức chính thức mở vòng thi số 11 môn Toán bằng Tiếng Việt. 
Nhằm đảm bảo việc đánh giá năng lực học sinh của từng đơn vị, vòng thi số 11 sẽ được Cán bộ cấp trường cấp mã để học sinh có thể vào làm và hoàn thành bài thi. Vòng thi số 11 môn Toán Tiếng Việt sẽ tạo mã thi cấp quận/huyện. Về Ca thi BTC đã quyết định mở thông từ 7h30 đến 17h30 do đó các đơn vị cấp trường sắp xếp tùy thuộc vào cơ sở vật chất của nhà trường.