Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa

15:56 16/10/2017

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, vừa ký văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 - 2018.

Trong đó, Bộ yêu cầu tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Bên cạnh đó, cần bổ sung, cập nhật những thông tin mới, phù hợp, thay cho những thông tin lạc hậu...
Bộ cũng yêu cầu lựa chọn các chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa tương ứng với chủ đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn.
-Theo thanhnien.vn -