Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Mẫu đăng ký cán bộ tạo mã thi các cấp và mẫu biên bản xử lý sự cố phòng thi

14:59 13/02/2017

Các Phòng GD và Sở GD lập danh sách đăng ký cán bộ tạo mã cấp Quận/Huyện và cấp Tỉnh/Thành phố đầy đủ các thông tin theo mẫu .

Mẫu đăng ký cán bộ tạo mã thi cấp Quận/Huyện và cấp Tỉnh/Thành phố gửi về địa chỉ mail của Ban Tổ chức violympic@moet.edu.vn DOWNLOAD TẠI ĐÂY.
Mẫu biên bản xử lý sự cố phòng thi DOWNLOAD TẠI ĐÂY.
Lưu ý: 
- Bản đăng ký cán bộ tạo mã các cấp cần có xác nhận (chữ ký và dấu) của lãnh đạo đơn vị.
- Ghi rõ tiêu đề email là: Đăng ký cán bộ tạo mã thi Violympic - cấp ...