Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Hoàn thành danh sách học sinh tham gia thi cấp tỉnh/thành phố

16:57 20/03/2015

Ban Tổ chức lưu ý các Sở GD&ĐT:

Hiện nay, chỉ còn một số Sở GD&ĐT chưa gửi danh sách học sinh thi cấp tỉnh/thành phố cho BTC. Đề nghị cán bộ phụ trách các Sở nhanh chóng gửi danh sách học sinh thi cấp tỉnh/thành phố về địa chỉ email violympic@moet.edu.vn trước ngày 18/03/2015.

Nếu không được duyệt danh sách, học sinh sẽ không thể tham gia dự vòng thi cấp tỉnh/thành phố vào ngày 20/03/2015.

Lưu ý:

  • Cán bộ phụ trách Sở GD&ĐT cần tổng hợp danh sách từ các quận/huyện trực thuộc theo khối lớp.
  • BTC chỉ duyệt danh sách học sinh được gửi từ email của Sở GD&ĐT.

Ban Tổ chức