Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Nguyen Bao Trâm

Trường Tiểu học Phương Mao

Lớp 2

ID: 51925498

  • Quận/Huyện : Huyện Quế Võ
  • Tỉnh/Thành phố : Bắc Ninh
  • Ngày đăng ký : 00:27 17/02/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây