Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Dinh Tung

Trường THPT Dl Đô Lương 1

Lớp 10

ID: 51925495

  • Quận/Huyện : Huyện Đô Lương
  • Tỉnh/Thành phố : Nghệ An
  • Ngày đăng ký : 00:18 17/02/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây