Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Nguyen Cong Nam

Trường THPT Phù Ninh

Lớp 12

ID: 51925486

  • Quận/Huyện : Huyện Phù Ninh
  • Tỉnh/Thành phố : Phú Thọ
  • Ngày đăng ký : 00:12 17/02/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây