Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Nguyen Hien

Trường Tiểu Học Phú Hộ

Lớp 5

ID: 51344771

  • Quận/Huyện : Thị Xã Phú Thọ
  • Tỉnh/Thành phố : Phú Thọ
  • Ngày đăng ký : 00:49 12/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 4849
  • Xếp hạng quốc gia : 153004
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
270
22 phút 48 giây
12/1/2017 8:26:22 PM
2
1
250
21 phút 3 giây
12/1/2017 8:49:20 PM
3
1
260
20 phút 7 giây
12/1/2017 9:10:22 PM
4
1
240
19 phút 54 giây
12/1/2017 9:30:57 PM
5
1
225
19 phút 16 giây
12/1/2017 9:50:57 PM
6
1
220
15 phút 1 giây
12/1/2017 10:06:59 PM
7
1
270
14 phút 43 giây
12/1/2017 10:22:44 PM
8
1
260
14 phút 46 giây
13/1/2017 9:12:37 AM
9
1
270
11 phút 33 giây
13/1/2017 9:24:58 AM
10
1
280
12 phút 29 giây
13/1/2017 9:38:05 AM
11
1
250
15 phút 27 giây
13/1/2017 9:55:10 AM
12
1
240
17 phút 23 giây
16/1/2017 3:17:41 PM
Tổng
3035
204 phút 30 giây