Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Yennhi Yennhi

Trường THCS Trường Yên

Lớp 1

ID: 51344769

  • Quận/Huyện : Huyện Chương Mỹ
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Hà Nội
  • Ngày đăng ký : 00:43 12/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 75865
  • Xếp hạng quốc gia : 285488
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
200
1 phút 37 giây
12/1/2017 9:20:25 PM
2
1
300
1 phút 43 giây
12/1/2017 9:22:47 PM
3
1
300
2 phút 17 giây
12/1/2017 9:25:57 PM
4
1
280
1 phút 39 giây
12/1/2017 9:28:08 PM
5
2
300
1 phút 56 giây
12/1/2017 9:32:57 PM
6
1
290
2 phút 40 giây
12/1/2017 9:36:12 PM
7
1
290
3 phút 12 giây
12/1/2017 9:39:50 PM
8
1
300
3 phút 53 giây
12/1/2017 9:44:09 PM
9
1
300
5 phút 20 giây
12/1/2017 9:53:16 PM
10
1
300
7 phút 5 giây
12/1/2017 10:00:52 PM
11
1
290
8 phút 9 giây
12/1/2017 10:09:36 PM
12
1
290
6 phút 59 giây
12/1/2017 10:17:20 PM
Tổng
3440
46 phút 30 giây