Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Hồ Kim Tuyền

Trường THPT Trần Quốc Toản

Lớp 12

ID: 51344765

  • Quận/Huyện : Thành Phố Cao Lãnh
  • Tỉnh/Thành phố : Đồng Tháp
  • Ngày đăng ký : 00:15 12/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 189
  • Xếp hạng quốc gia : 16495
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
180
12 phút 48 giây
12/1/2017 12:30:01 AM
2
2
180
6 phút 48 giây
12/1/2017 1:00:07 AM
3
1
190
20 phút 37 giây
14/1/2017 3:19:32 PM
4
1
160
3 phút 28 giây
14/1/2017 4:09:11 PM
5
1
190
16 phút 13 giây
15/1/2017 8:41:53 PM
6
2
170
6 phút 27 giây
16/1/2017 7:34:40 PM
Tổng
1070
66 phút 21 giây