Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Hoàng Thị Thanh Bình

Trường Tiểu Học Nh&;n Chính

Lớp 1

ID: 51344763

  • Quận/Huyện : Quận Thanh Xuân
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Hà Nội
  • Ngày đăng ký : 00:10 12/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 78530
  • Xếp hạng quốc gia : 296592
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
300
2 phút 5 giây
22/1/2017 11:05:37 AM
2
1
300
2 phút 2 giây
22/1/2017 11:08:49 AM
3
1
300
3 phút 54 giây
22/1/2017 3:23:27 PM
4
1
290
2 phút 48 giây
22/1/2017 3:27:09 PM
5
1
270
2 phút 38 giây
22/1/2017 3:31:21 PM
6
1
280
5 phút 7 giây
22/1/2017 3:37:12 PM
7
1
200
4 phút 57 giây
22/1/2017 3:42:56 PM
8
1
300
5 phút 23 giây
22/1/2017 4:39:21 PM
9
1
200
5 phút 47 giây
22/1/2017 4:46:17 PM
10
1
300
16 phút 6 giây
2/2/2017 8:53:53 PM
11
1
150
6 phút 16 giây
2/2/2017 9:11:21 PM
12
1
300
15 phút 55 giây
3/2/2017 10:14:08 PM
13
1
160
10 phút 17 giây
3/2/2017 10:25:38 PM
Tổng
3350
83 phút 15 giây