Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Hoàng Thị Thanh Bình

Trường Tiểu Học Nh&;n Chính

Lớp 1

ID: 51344760

  • Quận/Huyện : Quận Thanh Xuân
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Hà Nội
  • Ngày đăng ký : 00:04 12/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 88952
  • Xếp hạng quốc gia : 337848
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
300
1 phút 28 giây
12/1/2017 12:06:08 AM
2
1
290
1 phút 27 giây
12/1/2017 12:08:07 AM
3
1
300
2 phút 51 giây
21/1/2017 10:54:28 AM
4
1
270
2 phút 34 giây
21/1/2017 10:57:48 AM
5
1
300
3 phút 19 giây
21/1/2017 11:07:36 AM
6
1
290
4 phút 54 giây
21/1/2017 11:13:36 AM
7
1
250
7 phút 30 giây
21/1/2017 11:22:38 AM
8
1
200
8 phút 36 giây
21/1/2017 11:32:32 AM
9
1
300
9 phút 29 giây
22/1/2017 10:21:37 AM
10
1
290
18 phút 23 giây
22/1/2017 10:41:47 AM
11
1
170
7 phút 21 giây
22/1/2017 10:50:29 AM
12
1
150
9 phút 4 giây
22/1/2017 11:01:17 AM
Tổng
3110
76 phút 56 giây