Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Hoàng Thị Thanh Bình

Trường Tiểu Học Nh&;n Chính

Lớp 1

ID: 51344760

  • Quận/Huyện : Quận Thanh Xuân
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Hà Nội
  • Ngày đăng ký : 00:04 12/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 242844
  • Xếp hạng quốc gia : 994501
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
300
1 phút 28 giây
12/1/2017 12:06:08 AM
2
1
290
1 phút 27 giây
12/1/2017 12:08:07 AM
Tổng
590
2 phút 55 giây