Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Kinomoto Sakura

Trường Tiểu Học Phú An

Lớp 1

ID: 51344756

  • Quận/Huyện : Huyện Đảo Phú Quý
  • Tỉnh/Thành phố : Bình Thuận
  • Ngày đăng ký : 23:53 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 6264
  • Xếp hạng quốc gia : 944870
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
280
1 phút 48 giây
11/1/2017 11:56:37 PM
2
1
300
1 phút 48 giây
11/1/2017 11:59:39 PM
3
1
300
2 phút 7 giây
12/1/2017 12:05:57 AM
4
1
280
1 phút 44 giây
12/1/2017 12:08:58 AM
Tổng
1160
7 phút 27 giây