Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Hoàng Thị Thanh Bình

Trường Tiểu Học Nh&;n Chính

Lớp 1

ID: 51344753

  • Quận/Huyện : Quận Thanh Xuân
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Hà Nội
  • Ngày đăng ký : 23:47 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 101454
  • Xếp hạng quốc gia : 387984
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
2
300
1 phút 35 giây
11/1/2017 11:52:18 PM
2
1
300
1 phút 36 giây
11/1/2017 11:54:23 PM
3
1
280
2 phút 46 giây
13/1/2017 9:01:27 PM
4
1
300
2 phút 56 giây
13/1/2017 9:05:07 PM
5
1
300
2 phút 30 giây
13/1/2017 9:11:19 PM
6
1
270
3 phút 25 giây
13/1/2017 9:30:33 PM
7
1
190
4 phút 40 giây
13/1/2017 9:36:29 PM
8
1
180
6 phút 5 giây
13/1/2017 9:51:14 PM
9
1
300
8 phút 4 giây
17/1/2017 6:55:38 PM
10
1
270
17 phút 12 giây
17/1/2017 7:13:46 PM
11
1
200
8 phút 28 giây
20/1/2017 7:03:21 PM
Tổng
2890
59 phút 17 giây