Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Ho A Chu

Trường THPT Tủa Chùa

Lớp 12

ID: 51344751

  • Quận/Huyện : Huyện Tủa Chùa
  • Tỉnh/Thành phố : Điện Biên
  • Ngày đăng ký : 23:45 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây