Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Lê Thị Thanh Vân

Trường Tiểu Học La Phù

Lớp 5

ID: 51327394

  • Quận/Huyện : Huyện Thanh Thủy
  • Tỉnh/Thành phố : Phú Thọ
  • Ngày đăng ký : 00:51 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 4500
  • Xếp hạng quốc gia : 138732
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
300
11 phút 37 giây
11/1/2017 1:05:06 AM
2
1
290
25 phút 24 giây
11/1/2017 8:36:13 PM
3
1
150
39 phút 49 giây
11/1/2017 9:51:21 PM
4
1
270
28 phút 8 giây
12/1/2017 7:10:12 PM
5
1
260
25 phút 40 giây
12/1/2017 8:49:04 PM
6
1
290
34 phút 1 giây
12/1/2017 9:25:29 PM
7
1
250
30 phút 57 giây
12/1/2017 9:57:59 PM
8
1
250
40 phút 2 giây
12/1/2017 10:43:22 PM
9
1
280
17 phút 11 giây
14/1/2017 4:35:27 PM
10
1
290
20 phút 33 giây
14/1/2017 4:56:56 PM
11
1
280
30 phút 34 giây
14/1/2017 9:38:20 PM
12
1
290
17 phút 7 giây
16/1/2017 2:51:16 PM
Tổng
3200
321 phút 3 giây