Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Do Thu Trang Trang

Trường THCS L&;m Thao

Lớp 7

ID: 51327392

  • Quận/Huyện : Huyện Lâm Thao
  • Tỉnh/Thành phố : Phú Thọ
  • Ngày đăng ký : 00:14 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây