Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Nguyen Hoang Nam

Trường Tiểu Học Thị Trấn

Lớp 3

ID: 51327389

  • Quận/Huyện : Huyện Thanh Chương
  • Tỉnh/Thành phố : Nghệ An
  • Ngày đăng ký : 23:58 10/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây