Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Nguyen Hoang Nam

Trường Tiểu Học Thị Trấn

Lớp 2

ID: 51327389

  • Quận/Huyện : Huyện Thanh Chương
  • Tỉnh/Thành phố : Nghệ An
  • Ngày đăng ký : 23:58 10/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 248
  • Xếp hạng quốc gia : 12639
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
300
13 phút 1 giây
27/1/2017 4:18:55 PM
2
1
290
15 phút 0 giây
27/1/2017 4:37:02 PM
3
1
280
14 phút 9 giây
27/1/2017 5:05:18 PM
4
1
280
15 phút 50 giây
27/1/2017 5:23:29 PM
5
1
260
17 phút 59 giây
27/1/2017 5:43:57 PM
6
1
290
16 phút 46 giây
1/2/2017 11:35:17 AM
7
1
290
11 phút 11 giây
1/2/2017 11:56:00 AM
8
1
300
20 phút 4 giây
1/2/2017 12:17:53 PM
9
1
250
13 phút 55 giây
1/2/2017 5:53:25 PM
10
1
290
17 phút 9 giây
1/2/2017 6:11:36 PM
11
1
280
24 phút 37 giây
1/2/2017 6:37:09 PM
12
1
260
19 phút 31 giây
1/2/2017 6:59:07 PM
13
1
290
24 phút 25 giây
1/2/2017 8:44:20 PM
14
1
260
16 phút 39 giây
11/2/2017 6:00:57 PM
15
1
260
35 phút 55 giây
14/3/2017 9:56:34 PM
16
1
240
38 phút 34 giây
14/3/2017 10:36:43 PM
17
1
300
22 phút 29 giây
20/3/2017 10:31:14 PM
18
1
260
16 phút 57 giây
21/3/2017 9:32:26 PM
19
1
230
21 phút 58 giây
13/5/2017 9:43:50 PM
Tổng
5210
376 phút 9 giây