Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Nguyen Hoang Nam

Trường Tiểu Học Thị Trấn

Lớp 2

ID: 51327387

  • Quận/Huyện : Huyện Thanh Chương
  • Tỉnh/Thành phố : Nghệ An
  • Ngày đăng ký : 23:55 10/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 7249
  • Xếp hạng quốc gia : 270015
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
300
10 phút 25 giây
17/1/2017 8:41:40 PM
2
1
290
11 phút 33 giây
17/1/2017 8:57:12 PM
3
1
280
15 phút 24 giây
17/1/2017 9:14:19 PM
4
1
290
11 phút 48 giây
17/1/2017 9:38:19 PM
5
1
290
15 phút 26 giây
17/1/2017 9:55:24 PM
6
1
300
12 phút 22 giây
18/1/2017 8:47:56 PM
7
1
290
10 phút 50 giây
18/1/2017 9:11:53 PM
8
1
300
14 phút 16 giây
18/1/2017 9:28:31 PM
9
1
280
12 phút 58 giây
18/1/2017 9:51:13 PM
Tổng
2620
115 phút 2 giây