Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Nguyenhoang Nam

Trường Tiểu Học Thị Trấn

Lớp 2

ID: 51327386

  • Quận/Huyện : Huyện Thanh Chương
  • Tỉnh/Thành phố : Nghệ An
  • Ngày đăng ký : 23:52 10/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 205
  • Xếp hạng quốc gia : 10351
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
300
12 phút 5 giây
11/1/2017 9:22:42 PM
2
1
300
13 phút 14 giây
11/1/2017 9:38:02 PM
3
1
280
19 phút 54 giây
11/1/2017 9:58:58 PM
4
1
280
15 phút 55 giây
12/1/2017 8:12:55 PM
5
1
280
16 phút 56 giây
12/1/2017 8:31:54 PM
6
1
260
16 phút 18 giây
12/1/2017 8:50:44 PM
7
1
300
11 phút 5 giây
12/1/2017 9:12:43 PM
8
1
300
22 phút 45 giây
15/1/2017 8:34:02 PM
9
1
290
15 phút 19 giây
15/1/2017 8:51:35 PM
10
1
270
34 phút 39 giây
15/1/2017 9:29:11 PM
11
1
270
17 phút 2 giây
15/1/2017 9:48:16 PM
12
1
240
30 phút 8 giây
15/1/2017 10:20:50 PM
13
1
250
25 phút 45 giây
23/1/2017 9:50:03 PM
14
1
280
12 phút 26 giây
11/2/2017 7:12:30 PM
15
1
260
13 phút 49 giây
19/3/2017 8:48:39 PM
16
1
230
20 phút 52 giây
19/3/2017 9:10:24 PM
17
1
300
15 phút 35 giây
21/3/2017 9:51:56 PM
18
1
280
11 phút 4 giây
21/3/2017 10:14:59 PM
19
1
280
21 phút 4 giây
13/5/2017 10:36:44 PM
Tổng
5250
345 phút 55 giây