Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Phan Hồng Vân

Trường Tiểu Học La Phù

Lớp 1

ID: 51327379

  • Quận/Huyện : Huyện Hoài Đức
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Hà Nội
  • Ngày đăng ký : 23:34 10/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 32852
  • Xếp hạng quốc gia : 120265
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
300
1 phút 1 giây
10/1/2017 11:35:20 PM
2
1
300
1 phút 5 giây
10/1/2017 11:36:40 PM
3
1
300
0 phút 53 giây
10/1/2017 11:37:50 PM
4
1
290
0 phút 49 giây
10/1/2017 11:38:56 PM
5
1
300
0 phút 51 giây
10/1/2017 11:40:01 PM
6
1
300
1 phút 39 giây
10/1/2017 11:41:58 PM
7
1
300
1 phút 42 giây
11/1/2017 9:33:19 PM
8
1
300
1 phút 32 giây
11/1/2017 9:35:10 PM
9
1
300
2 phút 33 giây
11/1/2017 9:38:02 PM
10
1
300
3 phút 26 giây
11/1/2017 9:41:45 PM
11
1
300
2 phút 43 giây
11/1/2017 9:44:45 PM
12
1
290
3 phút 36 giây
11/1/2017 9:48:40 PM
13
1
170
24 phút 51 giây
15/2/2017 7:13:46 PM
14
1
270
14 phút 4 giây
15/2/2017 7:28:26 PM
15
1
270
14 phút 8 giây
4/3/2017 7:52:37 PM
Tổng
4290
74 phút 53 giây