Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Avatar

Ngo Minh Hang

Trường Tiểu Học Ch&;u Minh

Lớp 4

ID: 51327377

  • Quận/Huyện : Huyện Hiệp Hoà
  • Tỉnh/Thành phố : Bắc Giang
  • Ngày đăng ký : 23:30 10/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây