Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Ngo Minh Hang

Trường Tiểu Học Ch&;u Minh

Lớp 3

ID: 51327377

  • Quận/Huyện : Huyện Hiệp Hoà
  • Tỉnh/Thành phố : Bắc Giang
  • Ngày đăng ký : 23:30 10/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 15693
  • Xếp hạng quốc gia : 525295
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
290
9 phút 51 giây
11/1/2017 12:39:09 AM
2
1
300
9 phút 15 giây
11/1/2017 9:36:06 PM
3
1
190
15 phút 48 giây
11/1/2017 9:53:22 PM
Tổng
780
34 phút 54 giây