Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Giới thiệu

Ban chỉ đạo

Ông Vũ Đình Chuẩn

Ông Vũ Đình Chuẩn

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học
Trưởng Ban

Ông Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT
Phó Trưởng ban

Ông Nguyễn Đức Hữu

Ông Nguyễn Đức Hữu

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học
Phó Trưởng ban

Ông Lê Trường Tùng

Ông Lê Trường Tùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học FPT
Ủy viên

Ban tổ chức

Ông Vũ Đình Chuẩn

Ông Vũ Đình Chuẩn

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học
Trưởng ban

Ông Nguyễn Xuân Thành

Ông Nguyễn Xuân Thành

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học
Phó Trưởng ban

Ông Nguyễn Đức Hữu

Ông Nguyễn Đức Hữu

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học
Phó Trưởng ban

Ông Nguyễn Khắc Thành

Ông Nguyễn Khắc Thành

Hiệu trưởng Trường Đại học FPT
Phó Trưởng ban

Ông Hoàng Mai Lê

Ông Hoàng Mai Lê

CVC Vụ Giáo dục Tiểu học
Ủy Viên

Ông Phạm Đức Tài

Ông Phạm Đức Tài

CVC Vụ Giáo dục Trung học
Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Ngọc

Bà Nguyễn Thị Ngọc

Giám đốc Trung tâm Violympic, Trường Đại học FPT
Ủy viên

Ban thư ký

Ông Phạm Đức Tài

Ông Phạm Đức Tài

CVC Vụ Giáo dục Trung học
Trưởng Ban

Ông Hoàng Mai Lê

Ông Hoàng Mai Lê

CVC Vụ Giáo dục Tiểu học
Ủy viên

Bà Bế Quỳnh Trang

Bà Bế Quỳnh Trang

Trung tâm Violympic, Trường Đại học FPT
Ủy viên

Tiểu ban Công nghệ

Ông Lê Hồng Việt

Ông Lê Hồng Việt

Giám đốc ban công nghệ tập đoàn FPT
Trưởng tiểu ban

Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Ngọc Minh

Phó ban công nghệ tập đoàn FPT
Phó trưởng ban

Hoàng Vũ

Hoàng Vũ

Ban công nghệ tập đoàn FPT
Ủy viên

Ông Đặng Văn Đạt

Ông Đặng Văn Đạt

Trung tâm Violympic, Trường Đại học FPT
Ủy Viên

Tiểu ban Tiểu học

Ông Nguyễn Đức Hữu

Ông Nguyễn Đức Hữu

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học
Trưởng tiểu ban

Ông Hoàng Mai Lê

Ông Hoàng Mai Lê

CVC Vụ Giáo dục tiểu học
Ủy viên

Ông Nguyễn Đức Mạnh

Ông Nguyễn Đức Mạnh

Vụ Giáo dục Tiểu học
Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

Trung tâm Violympic, Trường Đại học FPT
Ủy viên

Tiểu ban Trung học cơ sở

Ông Nguyễn Xuân Thành

Ông Nguyễn Xuân Thành

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học
Trưởng tiểu ban

Ông Phạm Đức Tài

Ông Phạm Đức Tài

CVC Vụ Giáo dục Trung học
Ủy viên

Tiểu ban Trung học Phổ Thông

Bà Phạm Thị Minh Tuyến

Bà Phạm Thị Minh Tuyến

Trung tâm Violympic, Trường Đại học FPT
Trưởng tiểu ban